Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.hashimoto.pl prowadzony jest przez firmę:

Pro Medica Media sp. z o.o. sp. kom.
03-484 Warszawa, ul. K. Darwina 9a/31 - adres rejestrowy
NIP: 113-282-66-31, Regon  142827784, KRS 0000379016

00-187 Warszawa, ul. Nalewki 5 - adres korespondencyjny, adres odbiorów i zwrotów, adres dostarczania próbek.

zwaną dalej sklep.hashimoto.pl

1. Składanie zamówienia

Zamówienia należy składać na stronie www. sklep.hashimoto.pl, dodając wybrane pozycje do koszyka zamówień i uzupełniając formularz. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych adresowych i kontaktowych.

Ceny towarów.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklep.hashimoto.pl:
-podawane są w złotych polskich,
-zawierają podatek VAT,
-nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
-nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Sklep.hashimoto.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w sklep.hashimoto.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Sklep.hashimoto.pl zastrzega sobie prawo do kwartalnej weryfikacji ceny badań wysyłanych do Niemiec.

Zamówione i opłacone badanie należy zrealizować, wykonać w ciągu trzech miesięcy od daty zaksięgowania płatności. Po tym czasie, jeśli cena uległa zmianie należy dopłacić powstałą różnicę – jeszcze przed wykonaniem badania.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.sklep.hashimoto.pl
W czasie składania zamówienia Klient może wybrać odpowiadającą mu formę płatności
i realizacji zamówienia:
- odbiór osobisty  w Warszawie pod wskazanym adresem odbioru, zamówienie opłacone przelewem, szybkim przelewem.
- wysyłka pocztą lub firmą kurierską płacona za pobraniem ( przy odbiorze przesyłki)
- wysyłka pocztą lub firmą kurierską, zamówienie opłacone przelewem, szybkim przelewem

Do każdego zamówienia dołączany jest faktura proforma będący dowodem zakupu
i podstawą do ewentualnej reklamacji. Następnie wystawiany jest paragon.
Na życzenie ( zaznaczając odpowiednią opcję) wystawimy rachunek zawierający tytuły zamawianych książek, bądź nazwę badań.
W wypadku zamówień z opłacanym przez klienta kosztem dostawy na paragonie lub fakturze jest on wliczany do ceny towaru.


2. Realizacja zamówień

Czas kompletowania zamówienia (badań) wynosi do 3 dni roboczych (przeciętnie 1-2 dni robocze),
w przypadku książek 2 dni robocze, w zależności od tytułów i ilości książek w zleceniu.
Dla zamówień opłacanych przelewem czas ten naliczany jest od momentu wpłynięcia środków na nasze konto. W wypadku tytułów oznaczonych, jako przedsprzedaż czas ten naliczany jest od momentu faktycznego ukazania się książki. W wypadku, gdy chwilowo wyczerpie się zapas zamówionej pozycji, czas realizacji zamówienia zostaje wydłużony o okres, potrzebny na sprowadzenie nowej dostawy - klient jest o tym informowany telefonicznie lub poprzez e-mail. Możliwe jest uzgodnienie częściowej realizacji lub zamiany tytułów za rozliczeniem.
Po skompletowaniu zamówienia Klient otrzymuje informację e-mailem, o zmianie statusu zamówienia.
O postępie realizacji zamówienia Klient otrzymuje informację e-mailem (zmiana statusu zamówienia).
Do czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia w wypadku zamówień realizowanych wysyłkowo należy doliczyć czas potrzebny firmie spedycyjnej na dostarczenie przesyłki.
W czasie odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie jej stanu, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wskazanym jest w miarę możliwości by wraz z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej spisać protokół szkody. Próbki do badań Klient dostarcza do nas na koszt własny, zgodnie z informacją dostarczoną wraz z zestawem. Warunkiem wysłania próbek do laboratorium jest wypełniony druk zlecenia badania (Badanie Laboratoryjne), jak i prawidłowe opisanie próbek. Niedopełnienie tych formalności spowoduje utylizację otrzymanych próbek. Druk zlecenia skanujemy i przechowujemy. 

3. Zwroty

Dane adresowe do reklamacji i zwrotów.
Pro Medica Media
ul. Nalewki 5
00-187 Warszawa       ( z dopiskiem zwrot/reklamacja)
Tel. (+48) (0-22) 635 95 75,        e-mail: reklamacja@hashimoto.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem (w rozumieniu Art. 22 [1]. KC), może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki lub osobistego odbioru zamówienia.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład-p
isemnie na adres:
Pro Medica Media, ul. Nalewki 5, 00-187 Warszawa, z dopiskiem zwrot/reklamacja.
W formie elektronicznej na adres: reklamacja@hashimoto.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.  Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na powyższy adres (pocztą, mailem lub osobiście) oraz dokonać zwrotu towaru do: Pro Medica Media, ul. Nalewki 5, 00-187 Warszawa.
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

- Pro Medica Media jako strona umowy zawartej na odległość ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Konsument w trakcie realizacji zamówienia nie spełni warunków realizacji dostarczenia próbek opisanych w Regulaminie i dokumentów wysyłkowych.Sklep.hashimoto.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na podane przez klienta konta lub gotówką w placówce firmy.
W wypadku zamówień z opłaconym przez Klienta kosztem przesyłki zwracany jest on w wysokości opłaty za najtańszą zwykłą opcję przesyłki.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklep.hashimoto.pl
Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu zestawu do badania + koszty jego wysyłki jeśli badanie nie zostało opłacone i wykonane. Zwrotu należy dokonać na adres wskazany poniżej. Jeśli zestaw został utracony to Konsument ponosi koszt zestawu + koszt przesyłki. (10,00 zł + 8,60 zł).

Jednocześnie informujemy, że sklep.hashimoto.pl, nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W wypadku zamówionych badań, konsument ma prawo zrezygnować ( w ciągu 14 dni) z wykonania badania dokonując jednocześnie zwrotu otrzymanych zestawów do badań ponosząc  koszt wysyłki.

4. Reklamacje

Dane adresowe do reklamacji i zwrotów.
Pro Medica Media
ul. Nalewki 5
00-187 Warszawa             ( z dopiskiem zwrot/reklamacja)
Tel. (+48) (0-22) 635 95 75
e-mail: reklamacja@hashimoto.pl

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Reklamowany produkt prosimy odesłać na powyższy adres lub dostarczyć osobiście do sklep.hashimoto.pl (Pro Medica Media, ul. Nalewki 5, 00-187 Warszawa)
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.
Sklep.hashimoto.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep.hashimoto.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list ekonomiczny), sklep.hashimoto.pl zwraca po rozpatrzeniu reklamacji na podane przez Klienta konto lub gotówką w siedzibie firmy.

5. Polityka prywatności

5.1. Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane przez:
Pro Medica Media sp. z o.o. sp. kom., wyłącznie w celach realizacji zamówień oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
Dane te mogą zostać przekazane w zakresie koniecznym do realizacji zamówień następującym podmiotom:
-Poczta Polska S.A.
-InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
-Furgonetka.pl- operator  firm kurierskich
-PayU S.A. - Operator płatności

5.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz poprawiania ich treści na stronach www.sklep.hashimoto.pl

5.3. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5.4. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika
w Sklepie.

5.5. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 5.4

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pro Medica Media

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:5b7e06e55a185d239324b940eaaeb7a7#0}
Click Shop | Hosting home.pl