Zapisz się na test
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz zapisać się na test.

Regulamin sklepu

Regulamin odwiązuje od dnia 25 maja 2018r. wraz z późniejszymi zmianami  i stosuje się go po akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych od tego dnia.

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.hashimoto.pl prowadzony jest przez:

Zdrowiej z nami Hanna Chmielewska
00-187Warszawa, ul. Nalewki 5
NIP: 113 136 57 60
00-187 Warszawa,
ul. Nalewki 5
- adres korespondencyjny, odbiorów, zwrotów, dostarczania próbek, wykonywania testów oddechowych.


 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:


 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.hashimoto.pl , prowadzony jest przez Sprzedawcę.
  2. Klient – osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawną, która składa Zamówienie.
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin.
  5. Strona/Strony – Sprzedawca i Klient.
  6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
  7. Produkt – rzecz ruchomą uwidocznią na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  8. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenie (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  9. Sprzedawca – Zdrowiej z Nami Hanna Chmielewska, adres 00-187 Warszawa, ul. Nalewki 5/1/p.
  NIP: 113 136 57 60.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego poprzez założone Konto, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające Towar, jego ilość oraz Cenę.
  11. Cena – wartość Produktu wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz
  z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
  12. Koszty przesyłki – opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta.
  13. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.
  14. Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji  na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
  15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. opubl. w Dz.U. z 2017r. Nr 459  z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, warunki otrzymywania Newslettera, warunki zawierania zawierający niezbędne dane umów, uprawnienia do odstąpienia od umowy, sposób, termin oraz akceptowane formy zapłaty ceny oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   
  Postanowienia ogólne.
  1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Produktów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z ustawą z 6 września 2001r.
  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.
  2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę http://www.sklep.hashimoto.pl.  Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: 00-187 Warszawa, ul. Nalewki 5/1/p ) telefonicznie (+48 666513801).
  3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 7 niniejszego punktu,  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  6. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  7. Informacja o Cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o Cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
  8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym Klient, zobowiązana jest do niepodejmowania działań niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
  9. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
   10. Warunkiem korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz składania Zamówień jest:
  1) założenie i posiadanie aktywnego Konta i adresu e-mali umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy,
  2) podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania Zamówienia,
  3) dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową , spełniającą wymogi określone w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu,
  4) potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
  11. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.sklep.hashimoto.pl/polityka-prywatnosci.html. Warunkiem korzystania z usług Newslettera, który może zawierać informacje handlowe, jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  12. Po wyrażeniu przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 12 niniejszego punktu, Sprzedawca ma prawo przesyłać za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219).
  13. Klient w każdym czasie ma prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie  odpowiedniego checkboxa  w zakładce „Moje Konto” Sklepu Internetowego, co zostanie potwierdzone przez wyświetlenie komunikatu o usunięciu danych Klienta z bazy adresowej Newslettera.


III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy.
1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
a) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zaakceptowaniu go przez Klienta - założeniu Konta i
b) zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu zasad polityki prywatności, pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i prowadzenia konta  i
c) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
4.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca przyjmuje  otrzymanie Zamówienia, w tym ilość  oraz Cenę za zamówiony Towar (potwierdzenie Zamówienia). Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży stanowi dowód, iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta.
 
IV. Dostawa Towaru.
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską. Koszty przesyłki określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.
3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.
4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jednie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia (pkt III ust. 5 niniejszego Regulaminu).
 
V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.
Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie w następujący sposób:
1)  za pobraniem, przy odbiorze Towaru, z tym zastrzeżeniem, że przy wartości brutto Towaru wyższej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), cena za Towar może być zapłacona jednie w sposób określony w pkt 2-3,
2)  przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
04 1020 1097 0000 7702 0226 0743 - rachunek podstawowy
3)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online.
Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, PayPal, BLIK, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.

4) Karty płatnicze: Visa i MasterCard, podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.


 
VI. System rabatowy.
1. System rabatowy kierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego i dotyczy wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.
2. Do przyznania rabatu uprawnia wyłącznie Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego.
3. Okres obowiązywania rabatu liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia.
4. Ceny widoczne na stronach Sklepu Internetowego są Cenami nieuwzględniającymi rabatu
5. Przyznane rabaty nie sumują się.
6. Rabat liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych Towarów.
7. Rabat obejmuje wyłącznie Ceny towarów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.
8. Rabat przyznawany jest dla konkretnego Konta, a nie osoby.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów w zależności od polityki cenowej producentów towarów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz sprzedaży Towarów i zestawów Towarów w cenach promocyjnych poza systemem rabatowym. Zmiany w naliczaniu rabatów i sprzedaży w cenach promocyjnych, o których mowa w zadaniu poprzednim,  nie dotyczą złożonych przez Klienta Zamówień.

VI (a)
1. Rabat w wysokości 5% na Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego o wartości powyżej 1200 zł brutto, z wyłączeniem produktów i zestawów nieobjętych Systemem rabatowym (na karcie każdego produktu znajduje się informacja, czy jest on objęty Systemem rabatowym).
2. Okresowe promocje obowiązują na wybrane grupy asortymentowe wskazane każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
3. Rabat, o którym mowa w ust. 1, łączy się z innymi promocjami, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego.
4. Rabat, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych towarów.
5. Rabat, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie ceny towarów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.

VII. Postępowanie reklamacyjne.
1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm). oraz Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: reklamacja@hashimoto.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. 
5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 
VIII. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 punkt  VIII.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Produktem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych. Produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. .
6. Klient powinien zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: 00-187 Warszawa, ul. Nalewki 5/1/p na koszt Kupującego.
8. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.
 
IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy.
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę,
2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
3) szybkość przesyłania danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn niezawinionych po stronie Sprzedawcy,
4) Treści zamieszczone przez osoby korzystające ze strony internetowej  Sklepu Internetowego.
5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.
3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
 
X. Spory między Stronami.
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.
 
XI. Prawa autorskie.
1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  .
2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.
 
XII. Postanowienia końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm ) .
3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych od tego dnia.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl